Ons laatste nieuws

Wat gaan zorgverzekeraars betekenen voor de thuiszorg in 2015?

juni 13, 2015

Per 2015 zal de ondersteuning en langdurige zorg anders worden georganiseerd. De AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) zal per 1 januari komen te vervallen en overgaan in de Zvw (Zorgverzekeringswet), Wlz (Wet langdurige zorg) en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dit heeft dus ook betrekking tot de thuiszorg die nu nog onder de AWBZ valt.

Thuiszorg in 2015

Zorgverzekeraar: voor persoonlijke verpleging en verzorging

Persoonlijke verzorging en wijkverpleging zullen worden geregeld binnen de zorgverzekeringswet (Zvw). Dat betekent dat zorgverzekeraars vanaf 2015 verantwoordelijke zijn voor verzorging en verpleging bij mensen thuis tot en met opname in het ziekenhuis (wanneer nodig). Zorgverzekeraars zullen zelf zorg op prijs en kwaliteit moeten inkopen bij thuiszorginstellingen en andere zelfstandige zorgverleners die thuiszorg verlenen.

Mensen die nu of in de toekomst persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben, kunnen per 2015 dus terecht bij hun eigen zorgverzekeraar. Als cliënt (thuiszorg behoevende) kun je kiezen uit verschillende gecontracteerde zorgverleners dichtbij huis. Vergoeding van de ontvangen zorg, het betalen van de eigen bijdrage en overige administratie zal voortaan verlopen via de zorgverzekeraar. Als je een persoonsgebonden budget hebt of wilt, wordt dit anders georganiseerd.

Bron: https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2015/wat-gaan-zorgverzekeraars-betekenen-voor-de-thuiszorg